Fondens årsrengskab

Uddrag af Fondens årsregnskab 2006

Resultatopgørelse                                                                                                                                   tkr.

Avance ved salg af B-aktier i Brødrene Hartmann A/S                                                               13.449

Udbytte af aktier i Brødrene Hartmann A/S                                                                                   1.773

Renter m.m                                                                                                                                          1.720

Kursregulering af obligationer                                                                                                             691

                                                                                                                                                             17.633

Administrationsudgifter etc.                                                                                           -1.766

Skat af årets resultat                                                                                                            363

                                                                                                                                                             - 1.403

Resultat før uddelinger                                                                                                                    16.230

der er anvendt således:

Årets uddelinger

2.348

Hartmann-Prisen                                                                                                                                   450

Støtte til nuværende og tidligere medarbejdere hos Brødrene Hartmann A/S                           95

Henlagt til dispositionsfond                                                                                                           13.337

                                                                                                                                                            16.230

Balance pr. 31.12.2006

Aktiver:

Aktier i Brødrene Hartmann A/S                                                                                                  46.100

Andre aktiver (obligationer, ferieboliger mm.)                                                                        110.113

                                                                                                                                                         156.213

Passiver:

Egenkapital                                                                                                                                    153.747

Hensættelser                                                                                                                                        320

Gæld                                                                                                                                                   2.146

                                                                                                                                                        156.213