Prisuddeling 2016

Brødrene Hartmanns Fond blev stiftet i 1964. Fondens midler blev som en særlig gestus bragt til veje ved modtagelsen af en betydelig arv fra fru Emilie Hartmann, der var enke efter Louis Hartmann, en af stifterne af Hartmann-koncernen. Det er Fondens formål at yde bistand i form af legater til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål. Siden 1986 har Fonden uddelt direktør Louis Hartmann og hustru Emilie Hartmanns Mindepris til personer, der gennem en særlig værdifuld indsats har bidraget til en fortsat positiv udvikling af det danske samfund. Med virkning fra 2003 er der desuden indstiftet Hartmanns Diplompris, der tildeles yngre personer, der inden for det danske samfund forventes at ville præstere en værdifuld indsats.

 

På venstre billede ses Professor Ole Hansen DTU NANOTECH Department of Micro- and Nano-
technology, som får overrakt Hartmann-Prisen på kr. 300.000,-

På højre billede ses arkitekt Margrét Matthiasdottir som får overrakt Diplom-Prisen på kr. 150.000,-

Priserne bliver overrakt af bestyrelsesformand Peter-Ulrik Plesner.

Indstilling om tildeling af Hartmann-prisen til professor Ole Hansen

Ole Hansen er født i Sorø den 11. februar 1951. Efter studentereksamen fra Sorø Akademi og en flirt med marinebiologi samt lærergerningen, indskrev han sig ved Danmarks Tekniske Højskole DTH (i dag vor vært Danmarks Tekniske Universitet DTU), hvor han blev uddannet som civilingeniør med speciale i elektrofysik i 1977. Efter afslutningen af studierne blev han ansat på Laboratoriet for Halvlederteknologi DTH, først som stipendiat og senere som adjunkt. I 1991 blev han lektor ved Mikroelektronik Centret MIC, det dengang nyoprettede nationale forskningscenter i mikro- og nanoteknologi med tilknytning til DTH. Han beklædte denne stilling gennem overgangen i 2003, da MIC blev til et regulært DTU institut, DTU Nanotech, indtil han i 2012 blev professor ved dette institut i silicium mikro- og nanoteknologi for sensor- og energianvendelser.

Professor Ole Hansens forskningsprofil spænder bredt inden for mikro- og nanoteknologi, fysik, og materialevidenskab. I begyndelsen af karrieren arbejdede han med mere konventionelle elektriske kredsløb, f.eks. med såkaldt integrated injection logic, men snart fokuserede han primært på de såkaldte mikroelektromekaniske systemer (MEMS), hvor halvlederes mekaniske og ikke kun elektriske egenskaber udnyttes. Fremtrædende eksempler på hans indsats er udviklingen af 4-punkts mikroprober, som i dag indgår i højteknologisk instrumentering i chip-fabrikationslinjer overalt i verden, og miniature mikrofoner til høreapparater og mobiltelefoner. Ole Hansens nuværende forskningsinteresser omfatter udvikling og anvendelse af litografibaseret mikro- og nanoteknologi inden for overfladevidenskab, kemi, energihøstning, bioteknologi, metrologi og lyd og vibrationer. Han indgår endvidere i det nystartede Villum Center for Science of Sustainable Fuels and Chemicals ved DTU, hvor han har ansvaret for udvikling af mikroreaktorer til måling af katalytiske aktiviteter og af fotoelektroder til fotokatalyse. Hans forskningsresultater er blevet publiceret i 200 peer-reviewed artikler og 165 konferencebidrag.

Professor Ole Hansen udviser en forbilledlig evne til at samarbejde på tværs af forskningsfelter og på tværs af både DTU og andre institutioner, og der er stor forskningshøjde i alle aktiviteter. Desuden forstår han at omsætte forskningen til værdifulde industrielle aktiviteter. Han er således særdeles aktiv med hensyn til patentering af resultater, og han har bidraget til etablering af ni opstartsvirksomheder (hvoraf syv stadig er aktive), samt overført teknologi og viden til en lang række virksomheder. Ligeledes er Ole Hansen særdeles aktiv indenfor undervisning og uddannelse af ingeniører. Han underviser således på ikke mindre end fem kurser ved DTU, og han har vejledt 60 kandidatstuderende. Den samme iver udvises i vejledning af og karriereplanlægning inden universitetsverdenen og industrien for yngre forskere de 36 ph.d.-studerende, som han har været vejleder for. Slutteligt skal det nævnes, at Ole Hansen med sine brede kompetenceområder meget ofte bliver kontaktet af studerende og såvel akademiske som industrielle kolleger for rådgivning og for at "knække den hårde nød", og han nyder endog meget stor anseelse for denne indsats. Han har således været med til at præge mange forskningsprojekter og teknologiske udviklinger ofte også uden selv at have været direkte partner i disse.

Professor Ole Hansen er tidligere blevet hædret med Radio-Parts Prisen i 1991 og AEG Elektronfondens Elektronpris i 2006, og som Outstanding and exceptional referee 2010 i det fremtrædende tidsskrift Review of Scientific Instruments.

Cand. Arch. Arkitekt MAA Margrét Matthiasdottir modtager Diplomprisen på 150.000 kroner.

Margret Matthiasdottir er 30 år og er født i Island den 10. november 1985.Hun er uddannet som arkitekt, cand. arch. maa., i 2012 og har Kulturarv som sit speciale.

Margret Matthiasdottir tog afgangseksamen fra Kunstakademiets Arkitektskole København: KTR, Kulturarv, Transformation og Restaurering med topkarakteren 12 på projektet, ”Et hus for håndværk og design i Essaouira (ESSAWEERA), Restaurering og transformation af et tidligere dansk konsulat i Marokko”.

Margret Matthiasdottir modtog for dette afgangsprojekt – i 2014 – den dengang nyindstiftede Duravit-pris, som gives til særligt engagerede og talentfulde studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur. I motivationen betonede man, at det var lykkedes Margret Matthiasdottir at vise ”hvordan det eksisterende kan danne inspiration for det kommende og hvordan det historiske kan inspirere det nutidige”. Margréts Matthiasdottir’s projekt blev omtalt som et forbillede, fordi ”det var grundigt i dets analyse, rigt i formgivningen og smukt i formidlingen” (citeret fra arkitekt Christoffer Harlangs motivering).

Margret Matthiasdottir var i en to-årig periode studiemedhjælper hos arkitekt Bente Lange, ”Bente Lange Arkitekter”, Nyhavn, København.

Som selvstændig arkitekt har Margret Matthiasdottir arbejdet som konsulent indenfor udvikling af en ny boligform, ”Flexbolig”, i ”udkantsdanmark”. Siden 2015 har Margret Matthiasdottir været ansat i arkitektfirmaet ”PRAKSIS” i Troense på Fyn. De seneste projekter har været ”Forskerboliger Carlsberg, Disponering af boliger”, ”Boligprojekt Svendborg Havn, Idé- og projektudvikling” samt ”Boltinggård Gods, Ombygning af tidligere kornlager til et moderne filmstudie”.

Margret Matthiasdottir er berejst, har bl.a. tidligere arbejdet på en tegnestue i Marokko og boet i Paris. Man kan godt kalde hende en ung verdensdame. Hun taler flydende islandsk, dansk, engelsk, fransk og italiensk og har kendskab til arabisk, spansk, tysk, norsk og svensk.

Hun beskrives af kolleger som en hårdtarbejdende og engageret person, hvilket medfører at hun når langt med sine projekter. Arkitekt Bente Lange omtaler Margret Matthiasdottir som et lysende talent, som er åben overfor sit fag og sine medmennesker. Der er grund til at tro, at Margret Matthiasdottir vil markere sig vægtigt indenfor sit fag indenfor de næste 10 år.

Margret Matthiasdottir har modtaget følgende priser og støtte fra fonde:

2014 San Cataldo - Stipendiatophold

2014 Bergiafonden - Bogudgivelse om ”Det tidligere Danske Konsulat i Essaouira”

2014 Duravit prisen - Pris for afgangsprojekt

2013 Kalmer Fonden - Rejsestøtte til forberedende studier for afgangsprojekt

2013 Udenrigsministeriet - Støtte til opmåling af det tidligere danske konsulat

2011 Margot og Thorvald Dreyer’s fond - Støtte til praktikophold i Marokko

2011 Esther og Jep Finks Mindefond - Rejselegat til selvstændig studierejse i Nord- og Vestafrika

2009 A.P. Møllers Fond - Støtte til islandske studerende i Danmark

Fondsbestyrelsen vurderer, at Margret Matthiasdottirs engagement, flid og talent vil føre hende vidt og det er bestyrelsens håb, at Diplomprisen yderligere kan være et skub på vejen, fx ved at muliggøre videre-uddannelse eller studierejser.