Prisuddeling 2021

Prisuddeling 2021

Brødrene Hartmanns Fond blev stiftet i 1964. Fondens midler blev som en særlig gestus bragt til veje ved modtagelsen af en betydelig arv fra fru Emilie Hartmann, der var enke efter Louis Hartmann, en af stifterne af Hartmann-koncernen. Det er Fondens formål at yde bistand i form af legater til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål. Siden 1986 har Fonden uddelt direktør Louis Hartmann og hustru Emilie Hartmanns Mindepris til personer, der gennem en særlig værdifuld indsats har bidraget til en fortsat positiv udvikling af det danske samfund. Med virkning fra 2003 er der desuden indstiftet Hartmanns Diplompris, der tildeles yngre personer, der inden for det danske samfund forventes at ville præstere en værdifuld indsats.

Hartmannfondens Mindepris 2021

Professor Overlæge dr. med. Tomas Lars Benfield, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, modtager af Direktør Louis Hartmann og hustru Emilie Hartmanns Mindepris med prisen følger 300.000 kr.

Thomas Benfield (TB) er 56 år og er født i USA. Faderen var ansat i det amerikanske luftvåben og moderen var ansat som sekretær i det danske forsvarsministerium. Parret boede i USA indtil TB var 7 år, hvor familien flyttede til Danmark.

TB blev læge (cand.med.) i 1992. Som det ikke helt sjældent sker ved videreuddannelse indenfor lægefaget spillede tilfældigheder en rolle for hans indtræden i faget infektionsmedicin: TB skulle egentlig have haft turnusuddannelse efter det nummersystem, som fortsat bruges, men en fejl medførte at der alligevel ikke var en plads til ham. TB søgte så såkaldt uklassificeret ansættelse (som ikke direkte tæller i speciallægeuddannelsen, men alligevel kan være værdifuld), først på reumatologisk afdeling, Hvidovre Hospital, for siden at fortsætte på infektionsmedicinsk afdeling og ret hurtigt blive involveret i forskning indenfor HIV/AIDS. På dette tidspunkt var sygdommen stadig relativ ny og forbundet med høj dødelighed. TB beskæftigede sig med HIV-patienter, som havde en svær lungebetændelse med Pneumocystis carinii, en mikroorganisme, som optræder hos personer med svækket immunforsvar. Dette blev siden emnet for hans disputats, som forsvaredes i 2003.

TB havde en række kliniske ansættelser ved infektionsmedicinsk afdeling, kirurgisk mave-tarm afdeling, lungemedicinsk afdeling, nyremedicinsk afdeling, afdeling for kræftsygdomme, mikrobiologisk afdeling samt forskningsansættelser ved bl.a. National Institute for Health (NIH). TB blev speciallæge i infektionsmedicin i 2005 og blev ansat ved infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital samme år. Af hans kolleger beskrives TB som en dygtig kliniker og er en afholdt kollega.

TB har og har haft forskningsinteresse særligt indenfor HIV og publiceret mere end 120 originalartikler. En del af arbejdet er udført sammen med professor Jens Lundgren, Rigshospitalet. TB er forskningsaktiv indenfor en række andre infektionsmedicinske områder: smitsom leverbetændelse, lungebetændelse, sepsis (blodforgiftning), meningitis og nu senest COVID-19, hvor TB bl.a. har været involveret i internationale undersøgelser af lægemidlet Remdesivirs effekter.

TB har et omfattende nationalt og internationalt netværk og er medlem af flere videnskabelige komiteer, ligesom TB er medredaktør ved en række tidsskrifter.

I 2014 blev TB udnævnt til professor i infektionsmedicin ved Københavns Universitet, i en stilling hvor han ½-tid arbejder i klinikken med behandling af indlagte patienter og ambulatoriefunktion, samt ½-tid med forskning og undervisning.

Da COVID i 2020 begyndte at udvikle sig seriøst og fik karakter af en pandemi, stiftede befolkningen kendskab med TB i form af hyppige interviews. Det gav på flere måder god mening. Dels ved at TB repræsenterede infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital; afdelingen er stor og har i kraft af at behandle patienter fra den københavnske vestegn modtaget et meget stort antal patienter med COVID og har i den forstand virkeligt måttet tage ”en for holdet”. Dels ved at lade en kliniker, én som rent faktisk behandler patienterne, forklare om sygdommen; dels ved TB’s personlige fremtoning på TV-skærmen. Han formåede i de første måneder af epidemien på en rolig, tålmodig (også overfor journalisterne), tillidsfuld og pædagogisk måde at bibringe danskerne en forståelse af situationen. Takket være mange, rigtig mange, personer – og TB er en af dem – har Danmark indtil nu været forskånet for de tilstande en lang række andre lande har været ude i.

Det har uden tvivl været en periode med meget meningsfuldt arbejde, med hårdt arbejdspres, lange arbejdsuger og mange afsavn.

TB er gift med Sara, som er uddannet saxofonist. Parret har tre børn. Familien kan lide at rejse og er medejere af en båd.

 

Diplomprismodtager 2021

https://ctwatch.dk/nyheder/milj_teknik/article12910794.ece artikel i CLEANTECHWATCH

Jakob Doğanlı-Kibsgaard, lektor i overfladefysik ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), er blevet tildelt Hartmann Fondens Diplompris 2021. Prisen, som er på 150.000 kr., tildeles yngre personer, der inden for det danske samfund forventes at ville præstere en værdifuld indsats efter at have vist lovende resultater af almindelig samfundsmæssig værdi inden for sociale, humanitære, videnskabelige eller kulturelle områder.

Jakob Kibsgaard arbejder med at udvikle og forstå katalytiske materialer på atomart niveau til kontrol og forøgelse af kemiske reaktionshastigheder i f.eks. brændselsceller. Denne forskning bidrager til at sikre, at omstillingen til bæredygtig energi kan få større gennemslagskraft. Han har en stærk baggrund indenfor overfladefysik og katalytiske modelsystemer, om hvilke han har udgivet mere end 45 artikler i førende internationale fagtidsskrifter citeret mere end 12.000 gange. Især hans arbejde med sulfid- og fosfid-baserede katalysatorer til hydrogenproduktion har vakt stor opsigt i forskningsfeltet. Han er medansøger til og ledende medarbejder i Grundforskningscentret ”Center for Visualizing Catalytic Processes (VISION)” ved DTU bevilget af Danmarks Grundforskningsfond (2020-26), og han blev i december 2020 tildelt et af det Europæiske Forskningsråd ERC’s prestigiøse femårige Consolidator Grants.

Jakob Kibsgaard, født den 7. december 1980 i Farsø i Vesthimmerland, blev student fra Tørring Gymnasium i 1999, samt cand.scient. (2006) og ph.d. (2008) i fysik og nanoteknologi fra Aarhus Universitet. Efter ph.d.-graden arbejdede han som post Doc og forsker ved Stanford University i seks år (2009-10 og 2013-16) og som post Doc ved iNANO Centret ved Aarhus Universitet i to år (2011-12). Siden 2016 har han været ansat ved Institut for Fysik ved DTU, først som adjunkt, og siden 2018 som lektor. Han bor med sin hustru Canan Doğanlı-Kibsgaard i Lyngby nord for København